Pierwsze umowy na roboty budowlane podpisane!

23 lipca 2018 roku w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” w Kożuchowie podpisano pierwsze umowy na roboty budowlane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II”. Wykonawcą Zadania nr 8 i Zadania nr 13 będzie wyłonione w procedurze przetargowej Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe „Szpakowski”. Umowy podpisane zostały przez Dyrektora Krzysztofa Łukasika reprezentującego Wykonawcę i Prezesa Zarządu USKOM Sławomira Trojanowskiego.

Zadanie nr 8 to inwestycja mająca strategiczne znaczenie dla funkcjonowania całego systemu wodociągowego w Kożuchowie. Jej celem jest wybudowanie magistrali wodociągowej o długości ok.0,6 km, zasilającej os. XXII lipca, a tym samym stworzenie drugostronnego zasilania dla sieci wodociągowej w mieście. Powstały w ten sposób pierścieniowy system zasilania skutkował będzie stabilnym rozkładem ciśnień w sieci oraz zmniejszeniem liczby awarii wodociągowych. Wartość podpisanej umowy to 369 000,00 zł brutto.

W trakcie realizacji zadania nr 13 zostanie wybudowana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Chabrowej i Kwiatowej w Kożuchowie wraz z terenami przyległymi. Celem inwestycji jest zapewnienie odbioru ścieków bytowo – gospodarczych, pochodzących od mieszkańców i odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a także zapewnienie mieszkańcom dostaw wody. Zgodnie z projektem budowlanym planowane jest wybudowanie ok. 1,3km wodociągu i ok. 1,8 km kanalizacji sanitarnej, a wartość podpisanej umowy to 1 696 170,00 zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *