TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY KOŻUCHÓW OD 23 CZERWCA 2018 R. DO 22 CZERWCA 2019 R.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY KOŻUCHÓW OD 23 CZERWCA 2019 R. DO 22 CZERWCA 2020 R.

Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków