KROK 1 – WARUNKI TECHNICZNE W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA

Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, są podstawą do opracowania projektu technicznego przyłącza/-y i uzyskania uzgodnień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.,  uzgodnień od właściwych zarządców dróg, nieruchomości, itp.

KTO WYSTĘPUJE
O określenie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej występuje inwestor m.in. w przypadku:

   • budowy nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do istniejącego albo projektowanego budynku/obiektu;
   • rozbudowy istniejącego budynku/obiektu;
   • zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku/obiektu;
   • uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku/obiektu.

  O wydanie warunków technicznych może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

JAK TO ZROBIĆ
W celu wydania warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy wypełnić poniższy wniosek:

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI (Wzór wniosku do pobrania)

WAŻNE

  • Przyjmujemy inne formy wniosku, niż na standardowym formularzu pod warunkiem, że treść merytoryczna jest tożsama z treścią w nim zawartą.
  • Prawidłowa ilość zapotrzebowania na wodę w m3/dobę lub w m3/miesiąc powinna zostać podana w treści wniosku.
  • Prawidłowe określenie powyższych wartości pozwoli na odpowiednie zweryfikowanie  doboru średnicy przyłącza i wodomierza.
  • Podstawą do terminowego rozpatrzenia zlecenia o wydanie warunków technicznych jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów.

Do składanego wniosku należy dołączyć:

  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • plan zagospodarowania terenu działki lub
  • mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B).

 WAŻNE

  • Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, to zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.
  • W przypadku, gdy w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do reprezentowania/występowania jego w imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa.

GDZIE ZŁOŻYĆ
Wniosek o wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów.

CZAS REALIZACJI ZLECENIA, MIEJSCE ODBIORU ORAZ OPŁATY

Opracowanie warunków technicznych następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku do Spółki.

  • W szczególnych przypadkach termin opracowania warunków technicznych może ulec wydłużeniu.
  • Klient jest powiadamiany o możliwości odbioru gotowych dokumentów za pośrednictwem telefonu (jeśli na wniosku został podany numer telefonu) lub przesyłane są drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.
  • Opracowanie warunków technicznej jest usługą bezpłatną.

Gotowe warunki techniczne można również odebrać w Dziale Technicznym Spółki (p. nr 12), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do 15:00.

WAŻNE

   • Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, ważne są 2 lata.
   • W tym okresie należy wykonać i złożyć do  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w celu uzgodnienia przez Spółkę.
   • Jeżeli minie termin ważności warunków technicznych, należy ponownie wystąpić o ich wydanie wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową.
   • WAŻNE
  • W przypadku zamiaru dokonania zmiany opomiarowania wody (zmiana lokalizacji, typu lub wielkości wodomierza) należy również uprzednio uzyskać warunki techniczne oraz zgłosić wykonane prace do odbioru technicznego. Schemat postępowania jest analogiczny, przy czym w tym przypadku należy wypełnić poniższy wniosek: WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ZMIANĘ OPOMIAROWANIA WODY (Wzór wniosku do pobrania)
 • KROK 2 – UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO
 • JAK TO ZROBIĆ
  • W celu uzgodnienia dokumentacji technicznej należy przekazać Przedsiębiorstwu projekt techniczny – 2 egz. wraz z wnioskiem (pismem) o uzgodnienie dokumentacji.
 • WAŻNE
   • W przypadku, gdy o  uzgodnienie dokumentacji technicznej występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, to zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy
   • W przypadku, gdy o uzgodnienie dokumentacji technicznej w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro projektowe do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa.
   • Rozwiązania techniczne zawarte w składanej do uzgodnienia dokumentacji technicznej powinny być zgodne z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami.

GDZIE ZŁOŻYĆ

Wniosek (pismo) o uzgodnienie dokumentacji wraz z projektem w 2 egzemplarzach należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów.

CZAS REALIZACJI ZLECENIA, MIEJSCE ODBIORU ORAZ OPŁATY

W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do Spółki zajmujemy stanowisko w sprawie przedłożonej dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 • W szczególnych przypadkach termin uzgodnienia dokumentacji może ulec wydłużeniu.
 • Klient jest powiadamiany o możliwości odbioru uzgodnienia i dokumentacji technicznej za pośrednictwem telefonu (jeśli został podany numer telefonu), bądź dokumentacja przesłana zostaje drogą pocztową na adres wskazany we wniosku o uzgodnienie.
 • Klient jest powiadamiany w formie pisemnej o konieczności dokonania uzupełnień, korekt w przedłożonej dokumentacji.
 • Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest usługą bezpłatną w przypadku wydawania uzgodnień, dotyczących infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.
 • Uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie obcej infrastruktury jest usługą płatną, zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. cennikiem.
 • Uzgodnienie dokumentacji wraz z dokumentacją można odebrać w Dziale Technicznym Spółki, ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów (p. nr 12), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do 15:00.

KROK 3 – NADZÓR NAD BUDOWĄ/PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO i KANALIZACYJNEGO

Nadzór ze strony Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie polega na dokonaniu odbioru robót zanikowych (przed zasypaniem).

JAK TO ZROBIĆ

Termin odbioru należy uzgodnić z Działem Technicznym Przedsiębiorstwa, co najmniej na 3 dni wcześniej.
W dniu odbioru technicznego należy:

  • przedłożyć uzgodniony przez Przedsiębiorstwo projekt techniczny – jeżeli na etapie realizacji robót dokonano zmian, należy projekt uzupełnić o te zmiany,
  • przedstawić wykonane, lecz niezasypane przyłącze w celu umożliwienia dokonania pełnych czynności odbiorowych.

Termin można uzgodnić telefonicznie (nr tel. 355 22 08 w. 27) lub osobiście w  Dziale Technicznym (p. nr 12) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie, ul. Elektryczna 9 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:00 do 15:00.
Z czynności odbioru sporządzany jest Protokół odbioru technicznego robót zanikowych przyłączy.

Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest podstawą do zawarcia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (KROK 6).

KROK 4 – ODBIÓR KOŃCOWY LUB CZĘŚCIOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

WAŻNE

W przypadku budowy przyłączy do obiektów wcześniej oddanych do eksploatacji (obiekty istniejące i użytkowane wcześniej) pomija się krok 5 i należy wystąpić o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (KROK 5 ).

 KTO WYSTĘPUJE

O dokonanie odbioru końcowego występuje inwestor w przypadku konieczności przedłożenia takiego protokołu odbioru w celu uzyskania dopuszczenia obiektu do eksploatacji.

 JAK TO ZROBIĆ

W celu otrzymania protokołu odbioru końcowego należy wypełnić i złożyć w Przedsiębiorstwie poniższy wniosek.

WNIOSEK O DOKONANIE ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONANYCH PRZYŁĄCZY (Wzór wniosku do pobrania)

Do wniosku należy załączyć:

  • dokumentację projektową z uzgodnieniem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie,
  • protokół odbioru technicznego robót zanikowych przyłączy,
  • mapę powykonawczą geodezyjną wykonanego uzbrojenia.

GDZIE ZŁOŻYĆ

Wniosek (pismo) o dokonanie odbioru, należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów.

WAŻNE

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczącej dokumentacji powykonawczej nowo budowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Działu Technicznego.

CZAS REALIZACJI ZLECENIA, MIEJSCE ODBIORU ORAZ OPŁATY

Opracowanie protokołu odbioru końcowego następuje w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia poprawnego i kompletnego wniosku do Spółki. Klient jest powiadamiany o możliwości odbioru protokołu za pośrednictwem telefonu (jeśli został podany numer telefonu), bądź protokół przesłany zostaje drogą pocztową na adres wskazany we wniosku o dokonanie odbioru. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień, korekt w przedłożonej dokumentacji Klient jest powiadamiany o tym fakcie w formie pisemnej. Protokół odbioru końcowego robót zanikowych przyłączy można odebrać w Dziale Technicznym Spółki (p. nr 12), w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 do 13:00, lub otrzymać pocztą (w zależności od wcześniejszych ustaleń).

WAŻNE

Protokół z odbioru końcowego stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy w rozumieniu art. 57, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

KROK 5 – ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW KTO WYSTĘPUJE

O zawarcie umowy występuje inwestor po uzyskaniu pozytywnego odbioru technicznego.

JAK TO ZROBIĆ

W celu zawarcia umowy należy wypełnić i złożyć w Przedsiębiorstwie poniższy wniosek.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (Wzór wniosku do pobrania)

Do wniosku należy załączyć:

   • akt własności, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z posesji, w tym prawo do zawierania umów i rozliczania się za media,
   • podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo załączają:
    • wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
    • zaświadczenie o nadaniu REGON,
    • zaświadczenie o nadaniu NIP

 WAŻNE

W przypadku, gdy o  zawarcie umowy występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, to wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy.

 GDZIE ZŁOŻYĆ

Wniosek (pismo) o zawarcie umowy, należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów. Przygotowanie projektu umowy jest bezpłatne.