Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Jak zaopatrzyć budynek mieszkalny w wodę i odprowadzać z niego ścieki?

 

I. PROCEDURA UPROSZCZONA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY  KOŻUCHÓW

Dotyczy wyłącznie sytuacji, w której budowa instalacji kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej przebiegać będzie wyłącznie na terenie nieruchomości odbiorcy usług:

 • Wystąpienie do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.  o Warunki Przyłączenia do sieci (zlecenie do pobrania ze strony www. lub dostępne w siedzibie Spółki). Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Mapę zakupić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz dokumentu potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.

 • Sporządzenie uproszczonego rozwiązania technicznego – we własnym zakresie. Rozwiązanie powinno określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką (o ile występują).

Uproszczone rozwiązanie techniczne nie wymaga opracowania przez osobę uprawnioną.

 • Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie także przez grunt “obcy” wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie instalacji oraz zapewnienie do niej stałego dostępu.
 • Uproszczone rozwiązanie w 2 egz. złożyć w siedzibie Spółki celem uzgodnienia; uzgodnienie dokonywane jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania. Uzgodnione rozwiązanie stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy instalacji.
 • Instalację po ułożeniu w wykopie i zinwentaryzowaniu przez geodetę (szkic polowy) przed zasypaniem zgłosić w PUK „USKOM” Sp. z o.o w Kożuchowie do odbioru technicznego (termin odbioru ustalić telefonicznie pod numerem 68 355 20 63 w. 27 lub osobiście w siedzibie Spółki.
 • Odbiór instalacji odbywa się w oparciu o uzgodnione rozwiązanie i szkic polowy. Po pozytywnym odbiorze instalację można zasypać a teren przywrócić do stanu pierwotnego; szkic polowy winien być przekazany przez geodetę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po czym uzyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową uwzględniającą wykonaną instalację. Ponadto należy dostarczyć pozytywny wynik analizy bakteriologicznej nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego wykonanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

Elementem koniecznym do dokonania odbioru końcowego jest też oznakowanie zasuwy na przyłączu wodociągowym tabliczka orientacyjną.

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.  po wykonaniu w/w czynności podpisze umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

II. PROCEDURA PODSTAWOWA

 • Wystąpienie do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.  o Warunki Przyłączenia do sieci (zlecenie do pobrania ze strony www. lub dostępne w siedzibie Spółki. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Mapę zakupić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz dokumentu potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.

 • Zlecenie opracowania (w oparciu o Warunki Przyłączenia) dokumentacji technicznej projektowanych przyłączy wod.-kan.
 • Dokumentację w 2 egz. przedłożyć do uzgodnienia w siedzibie Spółki. Uzgodnienie dokonywane jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej.
 • Ułożone w otwartym wykopie przyłącza należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić w Spółce do odbioru technicznego przed zasypaniem zgłosić w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o  do odbioru technicznego (termin odbioru ustalić telefonicznie pod numerem 68 355 20 63 w. 27 lub osobiście w siedzibie Spółki. Elementem odbioru przed zasypaniem przyłącza wodociągowego jest sprawdzenie szczelności przewodu, prawidłowości wykonania podejścia wodomierzowego. W trakcie odbioru przedłożyć polowe szkice geodezyjne oraz dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów. Szkice polowe winny być przekazane przez geodetę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Spółkę i przepisy prawa budowlanego
 • zgłoszenie przyłącza do odbioru końcowego dołączając aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową z inwentaryzacją wszelkiego uzbrojenia, podaniem rzędnych zwieńczenia góry zamontowanego uzbrojenia (dokumentacja powykonawcza). Ponadto należy dostarczyć pozytywny wynik analizy bakteriologicznej nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego wykonanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli. Elementem koniecznym do dokonania odbioru końcowego jest też oznakowanie zasuwy na przyłączu wodociągowym tabliczka orientacyjną.
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. Po wykonaniu w/w czynności podpisze umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

UWAGA: W przypadku wykonywania robót instalacyjnych w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń wod-kan.