Odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonywania umowy przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

Reklamacje należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od zdarzenia ją uzasadniającego. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać na przedstawione poniżej sposoby:

    ♦ osobiście w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,

♦ przesłać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów

♦  za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – www.ibok.uskom.eu

UWAGA: Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

Spółka rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia. W szczególnych przypadkach, wymagających dodatkowych ustaleń, termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni.

Druk reklamacji dostępny jest na stronie internetowej www.uskom.eu zakładka  Zakład Wodociągów i Kanalizacji → druki do pobrania → druk nr 2 – druk reklamacji lub w Biurze Obsługi Klienta Kożuchów ul. Elektryczna 9.