PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTET : I Oś – „GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA”

DZIAŁANIE: 1.1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJI 


 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójnośc w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko