„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”

– projekt współfinansowany ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 30.05.2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie – Sławomir Trojanowski, przy udziale Burmistrza Kożuchowa – Pawła Jagaska, podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” przez Unię Europejską.

Dotacje uzyskano także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa na dofinansowanie z NFOŚiGW została z kolei podpisana 09.01.2019 r.

Przedmiotem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej w obszarze Aglomeracji Kożuchów poprzez uzbrojenie terenów nieskanalizowanych w sieć kanalizacji sanitarnej. Integralnymi zadaniami jest budowa nowych sieci wodociągowych oraz przebudowa i wymiana istniejących.

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kożuchów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Projekt stanowi kontynuację procesu dostosowania aglomeracji Kożuchów do wymogów prawa polskiego
i unijnego oraz utrzymania ich standardów, w szczególności w zakresie:

 • dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – Projekt przyczyni się do zwiększenia stopnia skanalizowania Aglomeracji Kożuchów o RLM>10 tys. zgodnie z wymogami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Projekt przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w zlewni rzeki Odry będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla ludzi, zgodnie ze Strategią Gospodarki Wodnej
 • dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Projekt przyczyni się większej ochrony i po-prawy stanu środowiska wodnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.

Projekt wpisuje się również w politykę łagodzenia i zapobiegania zmian klimatu zgodnie ze SPA 2020, m.in. poprzez systemy monitoringu stanu instalacji wod.-kan. Ponadto będzie miał pozytywny wpływ na zapobieganie zmianom klimatu na zasadzie zapobieżenia degradacji środowiska poprzez uszczelnienie systemu wod.-kan.
i objęcie nim większej ilości osób. Dzięki temu mniej zanieczyszczeń przedostawać się będzie do wód i gleb.

Planowane efekty:

 • Wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji:
 • liczba osób korzystających łącznie z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie  3 110 RLM
 • Wzrost liczby osób korzystających z systemu wodociągowego w aglomeracji:
 • liczba osób korzystających łącznie z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie 150 osób.
 • Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi obecnie 93,7 RLM. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia tej wartości poprzez podłączenie 3 110 nowych RLM.
 • Szacunkowa redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych
  w aglomeracji Kożuchów:
 • redukcja ładunku BZT5: ok. 67,42 Mg/rok, z uwzględnieniem:
 • liczby mieszkańców podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3110 RLM;
 • jednostkowego ładunku BZT5 – 60 g/os, dobę;
 • średniej redukcji BZT5 w oczyszczalniach ścieków – 99%;
 • BZT5 us = [(3110 osób x 60 gBZT5/d x 365 d x 99%] x 10-6 = 67,42 Mg/rok.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz budowę, wymianę/przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, co łącznie umożliwi podłączenie części mieszkańców Kożuchowa, Czciradza oraz Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do zbiorczego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Podbrzeziu Dolnym.

 • Całkowita wartość Projektu:                                                                               39 509 013,57 zł
 • Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich:                                  20 593 112,49 zł
 • Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:                                                    10 155 124, 00 zł
 • Wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:                                                      4 592 180,00 zł

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Aglomeracja Kożuchów zyskała finansową szansę na budowę 25,31 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 13,70 km sieci wodociągowej. Cała inwestycja podzielona jest na 15 zadań inwestycyjnych, które są realizowane od 2018 roku. W ramach pierwotnych założeń początkowo projekt zakładał realizację 10 zadań inwestycyjnych. W wyniku zgromadzonych oszczędności przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. i związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez NFOŚiGW w Warszawie wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu nr POIS.02.03.00-00-0126/17-00 w 2020 roku możliwa była realizacja kolejnej strategicznej inwestycji dla tej części aglomeracji-Zadanie nr 17 pn. ,,Modernizacji/przebudowie istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”. W 2021 roku zrodziły się nowe perspektywy umożliwiające  pozyskanie środków finansowych z NFOŚiGW w ramach dofinansowania projektu. Dzięki pomyślnej weryfikacji wniosku w grudniu 2021 roku udało się zwiększyć zakres projekt o 4 kolejne zadania inwestycyjne.

W załącznikach znajdują się:

 • mapy obrazująca zakres rzeczowy projektu;
 • opis zadań do realizacji;
 • harmonogram realizacji zadań