„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”

– projekt współfinansowany ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 30.05.2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie – Sławomir Trojanowski, przy udziale Burmistrza Kożuchowa – Pawła Jagaska, podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” przez Unię Europejską.

Dotacje uzyskano także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa na dofinansowanie z NFOŚiGW została z kolei podpisana 09.01.2019 r.

Przedmiotem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej w obszarze Aglomeracji Kożuchów poprzez uzbrojenie terenów nieskanalizowanych w sieć kanalizacji sanitarnej. Integralnymi zadaniami jest budowa nowych sieci wodociągowych oraz przebudowa i wymiana istniejących.

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kożuchów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Projekt stanowi kontynuację procesu dostosowania aglomeracji Kożuchów do wymogów prawa polskiego
i unijnego oraz utrzymania ich standardów, w szczególności w zakresie:

 • dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – Projekt przyczyni się do zwiększenia stopnia skanalizowania Aglomeracji Kożuchów o RLM>10 tys. zgodnie z wymogami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Projekt przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w zlewni rzeki Odry będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla ludzi, zgodnie ze Strategią Gospodarki Wodnej
 • dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Projekt przyczyni się większej ochrony i po-prawy stanu środowiska wodnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.

Projekt wpisuje się również w politykę łagodzenia i zapobiegania zmian klimatu zgodnie ze SPA 2020, m.in. poprzez systemy monitoringu stanu instalacji wod.-kan. Ponadto będzie miał pozytywny wpływ na zapobieganie zmianom klimatu na zasadzie zapobieżenia degradacji środowiska poprzez uszczelnienie systemu wod.-kan.
i objęcie nim większej ilości osób. Dzięki temu mniej zanieczyszczeń przedostawać się będzie do wód i gleb.

Planowane efekty:

 • Wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji:
 • liczba osób korzystających łącznie z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 2 569 RLM.
 • Wzrost liczby osób korzystających z systemu wodociągowego w aglomeracji:
 • liczba osób korzystających łącznie z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie 150 osób.
 • Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi obecnie 72,3% RLM. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia tej wartości do 95,6% poprzez podłączenie 2 569 nowych RLM.
 • Szacunkowa redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych
  w aglomeracji Kożuchów:
 • redukcja ładunku BZT5: ok. 55,70 Mg/rok, z uwzględnieniem:
 • liczby mieszkańców podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 2569 RLM;
 • jednostkowego ładunku BZT5 – 60 g/os, dobę;
 • średniej redukcji BZT5 w oczyszczalniach ścieków – 99%;
 • BZT5 us = [(2569 osób x 60 gBZT5/d x 365 d x 99%] x 10-6 = 55,70 Mg/rok.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz budowę, wymianę/przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, co łącznie umożliwi podłączenie części mieszkańców Kożuchowa oraz Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do zbiorczego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Podbrzeziu Dolnym.

Całkowita wartość Projektu:                                                                34 462 288,07 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich:            17 861 551,74 zł

Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:   
                                8 914 539,00 zł

Wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:                                      3 755 670,00 zł

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Aglomeracja Kożuchów zyskała finansową szansę na budowę 21 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 14 km sieci wodociągowej.

Cała inwestycja podzielona jest na 10 zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w latach 2018 – 2020.
W załączniku nr 1 znajduje się mapa obrazująca zakres rzeczowy projektu oraz opis zadań do realizacji.

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zakres rzeczowy inwestycji 1 MB