Wodomierze z modułami radiowymi –  informacje ogólne

Wodomierze zabudowane na przyłączach wodociągowych do nieruchomości budynkowych i gruntowych są własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie.     Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco prowadzi kontrolę ważności ich cech legalizacyjnych.

♦ Celem uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, wodomierze podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej. Okres             ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

♦ Wymiana wodomierzy dokonywana jest przez upoważnione przez USKOM Sp. z o.o. osoby/firmy, w terminie uzgodnionym z Odbiorcą wody, zgodnie z harmonogramem upływu ważności cech       legalizacyjnych wodomierzy. Potwierdzeniem dokonania wymiany wodomierza jest protokół z wymiany, podpisany przez Odbiorcę wody oraz osobę dokonującą
z upoważnienia USKOM Sp. z o.o. wymiany

♦ Bez względu na termin, legalizacja traci ważność również w przypadkach:

• stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania

• uszkodzenia wodomierza

• uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej (plomby)

♦ W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub postoju wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub drogą e-mailową podając imię nazwisko oraz telefon do kontaktu lub za pomocą e-zgłoszenia dostępnego TUTAJ.

♦ Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności USKOM Sp. z o.o. lub dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan. eksploatowanych przez USKOM Sp. z o.o. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy Odbiorcy, to Odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy wodomierza.