Realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Uskom Sp. z o.o. projekt inwestycyjny „Zapewnienie prawidłowo uzdatnianej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów” to przedsięwzięcie o całkowitej wartości  18 006 787 PLN zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 8 571 466,64 PLN zł.

 

Prace nad przygotowaniem Projektu rozpoczęły się w roku 2013 i obejmowały:, prace koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowych, uzyskanie pozwoleń na budowę, przygotowanie studium wykonalności projektu oraz wniosku aplikacyjnego ,który złożono
  30 września  2013 roku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Cele projektu:

Celem Projektu jest kontynuowanie procesu dostosowania aglomeracji Kożuchów do wymogów prawa polskiego i unijnego, w szczególności w zakresie:

 • dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania  cieków komunalnych – Projekt przyczyni się  do zwiększenia stopnia skanalizowania  Aglomeracji Kożuchów o RLM>10 tys. zgodnie wymogami
   z  Krajowego Programu Oczyszczania  cieków Komunalnych.
 • dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi – Projekt przyczyni się  do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w zlewni rzeki Odry będących  źródłem zaopatrzenia w wodę  dla ludzi, zgodnie ze Strategią  Gospodarki Wodnej
 • dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Projekt przyczyni się  do większej  ochrony i poprawy stanu  środowiska wodnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń  odprowadzanych do odbiorników.

 Zakres rzeczowy projektu:

Inwestycja obejmuje prace planowane do realizacji w latach 2014-2015:

 • Modernizację oczyszczalnię ścieków w Podbrzeziu Dolnym ( w zakresie wdrożenia rozwiązań  technicznych i technologicznych gwarantujących osiągnięcie właściwych  parametrów oczyszczania  ścieków, w chwili obecnej ładunki zanieczyszczeń przekraczają dopuszczalne normy),
 • Modernizacje pompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie
 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czciradz z odprowadzeniem ścieków do  oczyszczalni w    Podbrzeziu Dolnym ( w zakresie zwiększenia stopnia skanalizowania    aglomeracji  Kożuchów),
 • Remont wieży ciśnień przy ul. Szprotawskiej w Kożuchowie (zapobiegający potencjalnej katastrofie  budowlanej na obiekcie pochodzącym z 1908 r.),
 • Modernizację stacji uzdatniania wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie,
  ( w zakresie wdrożenia  rozwiązań technicznych i technologicznych gwarantujących osiągnięcie właściwych parametrów uzdatniania wody; w chwili obecnej stacja wybudowana w 1908 r. okresowo nie jest w stanie zapewnić  właściwych parametrów uzdatniania wody pitnej).


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko”

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 gif mapa aglomeracji Kożuchów 779 KB