DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2021 r.
Poz. 1250

UCHWAŁA NR XXXIV/282/21
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Kożuchów

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2020r., poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 19 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t .j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.2)), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie  uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów (Dz. Urz.Woj. Lubuskiego z 2018r., poz. 2934).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Drzewiecki

Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/282/21
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 27 maja 2021r.
„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów

 

Rozdział 1.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 1. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek dostawy wody do nieruchomości, o której mowa w umowie, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości lub o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05MPa u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości zgodnej z warunkami przyłączenia nieruchomości nie mniejszej niż 1,5m3/h.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości nie mniejszej niż 1,5m3/h.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 2. 1. Warunkiem zawarcia umowy przez odbiorcę usług jest wystąpienie z wnioskiem do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług umowę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 3.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 3. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie taryfowych cen i stawek opłat. Taryfy sporządzane są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawnych. Taryfy mogą określać ceny i stawki dla wielu grup odbiorców.
§ 4. Długości okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.
§ 5. Umowa zawiera ceny i stawki opłat wynikające z aktualnej taryfy.
§ 6. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usług świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wystawia fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku.

Rozdział 4.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 7. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek składany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, może zawierać: Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 12501) numer telefonu;
2) adres poczty elektronicznej;
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków;
5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika – pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
§ 8. 1. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać ze wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
2. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania, a następnie jest zobowiązane do wydania warunków bądź uzasadnienia odmowy ich wydania, w terminach wskazanych w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
§ 9. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.
§ 10. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj;
4) okres ważności;
5) załącznik graficzny.

Rozdział 5.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 11. 1. Możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości określają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które zawierają
planowany zakres inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych.
2. Odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu: wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz niniejszy regulamin.
3. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 6.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wybudowanego przyłącza

§ 12. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci po sporządzeniu planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej i przed rozpoczęciem budowy przedkłada Spółce sporządzony plan celem sprawdzenia przez Spółkę, czy uwzględnia on wydane warunki przyłączenia do sieci.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia próby/odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.
3. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz przepisami prawa budowlanego i sanitarnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
§ 13. Przed zasypaniem przyłącza zaleca się, aby podmiot przyłączany wykonał inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodnie z odrębnymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 14. 1. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 12 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.
2. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych.

Rozdział 7.
Sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 16. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.

Rozdział 8.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z klientami.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych
informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków;
2) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług;
6) informacji taryfowych.
§ 18. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na żądanie odbiorców, informacji w związku
z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
1) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;
2) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług.
§ 19. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania umowy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od zdarzenia ją uzasadniającego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia. W szczególnych przypadkach, wymagających dodatkowych ustaleń, termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni.
§ 20. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim
zainteresowanym:
1) obowiązujące na terenie Gminy Kożuchów taryfy cen i stawek opłat;
2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kożuchów;
3) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 9.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 21. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przed przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 22. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na postawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub upoważnionego pracownika Gminy w umownie w ustalonych okresach.
§ 23. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.