PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „USKOM” SP. Z O.O.

Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOŻUCHÓW

NIP: 925-00-03-346 REGON 970397667 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE VIII WYDZIAŁ KRS 0000096178

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 41 408 800,00 ZŁ

Spółka „USKOM” powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kożuchowie. Jako podmiot prawa handlowego Spółka prowadzi swoją działalność od stycznia 1995 r. Główne obszary funkcjonowania to działalność wodociągowo kanalizacyjna w zakresie dystrybucji wody i oczyszczania ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zarząd nieruchomościami oraz administracja cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe.

Siedziba Spółki znajduje się w Kożuchowie przy ul. Elektrycznej 9, tel. 68 355 22 08, www.uskom.eu, sekretariat@uskom.eu.

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki.

W ramach Spółki „USKOM” funkcjonują następujące Zakłady:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Jednostka Realizująca Projekt.