Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa https://uskom.eu spełnia wymagania w 93.14%

Treści niedostępne

 • Strona posiada odnośniki, które nie zawierają treści ani tytułu.
 • Strona posiada odnośniki, które nie zawierają tekstu ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Na stronie występują elementy wejściowe typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.
 • Na stronie występują identyfikatory elementów, które widniały wcześniej na tej stronie.
 • Na stronie występuje nazwa ramki lub elementu iframe, która nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu.
 • Strona posiada formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
 • a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
 • b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Malczyk.
 • E-mail: p.malczyk@uskom.eu
 • Telefon: 683552208

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Kożuchowa
 • Adres: ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów
 • E-mail: um@kozuchow.pl
 • Telefon: 68 355 59 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,Uskom” Sp. z o. o. swoją działalność statutową prowadzi w dwóch obiektach tj. przy ul. Elektrycznej i ul. Moniuszki w Kożuchowie. Obie siedziby firmy położone są w strefie ochrony konserwatorskiej i podlegają pod Powiatowego Konserwatora Zabytków z/s w Nowej Soli.

Budynek pierwszy

Stanowi główną siedzibę firmy. Usytuowany przy ulicy Elektrycznej 9 w Kożuchowie.
W obiekcie mieści się Stacja Uzdatniania Wody wraz z halą filtrów i dyspozytornią, jak również  część administracyjno – biurowa, w której stacjonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Usług Mieszkaniowych.

Do siedziby Spółki można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości 800 m od głównego wejścia, natomiast parking znajduje się tuż przed bramą wjazdową na teren obiektu.

Do biurowca prowadzi jedno wejście od ulicy Elektrycznej. Obiekt jest ogrodzony.
Ogrodzenie wyposażone jest w furtkę i bramę wjazdową. Dodatkowo cały teren jest monitorowany. Parking dla petentów usytuowany jest przed główną bramą wjazdową na posesję na którym zostało wydzielone miejsce dla inwalidów. Przy furtce na wysokości 1,35 m znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać również w przypadku potrzeby wezwania asysty w sytuacji pojawienia się trudności z wejściem na korytarz i klatkę schodową na I, i II piętro, gdzie mieści się Dziennik podawczy/Sekretariat Spółki.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody od strony zachodniej i podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej. Drzwi prowadzące do budynku są jednoskrzydłowe. Korytarze i schody są ogólnodostępne w godzinach urzędowania Spółki. Nad wejściami do biur nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość zejścia pracownika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku. W obiekcie na I kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na terenie budynku znajdują się oznaczenia części zajmowanych przez jego użytkowników oraz informacje, które ułatwiają poruszanie się po nim, umożliwiając odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Spółki. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek drugi

Nieruchomość usytuowana jest przy ul. Moniuszki 7 w Kożuchowie. Cały teren nieruchomości obejmuje budynek administracyjno – biurowy , jaki i baza magazynowa z zapleczem technicznym.
W budynku swoją siedzibę ma Zakład Usług Komunalnych. Obiekt został wybudowany w latach 60 XX wieku, toteż budynek w całości nieprzystosowany jest dla osób z dysfunkcjami.