Jeśli nielegalnie pobierasz wodę z naszej sieci wodociągowej lub nielegalnie odprowadzasz ścieki do naszej sieci kanalizacyjnej, powinieneś niezwłocznie zalegalizować ten fakt. 

UWAGA!

Jeśli dobrowolnie zgłosisz się do nas, aby dopełnić formalności i podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, nie poniesiesz ŻADNYCH kosztów związanych z ujawnieniem lub potwierdzeniem nielegalnego przyłącza. Jeśli się nie zgłosisz i nasze Przedsiębiorstwo wykryje nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej lub nielegalne odprowadzanie ścieków do sieci  kanalizacyjnej wówczas obciążymy Cię opłatą w wysokości określonej w cenniku.

ETAP 1.  Zgłoszenie do PUK „USKOM” Sp. z o.o. nielegalnego przyłącza.

Zgłoszenie  wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia:

1. dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości;
2. w przypadku Klienta Instytucjonalnego: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

Jeżeli posiadasz, dołącz również:

3. wydane przez nas warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
4. uzgodniony z nami projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
5. dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

ETAP 2. Weryfikacja złożonych dokumentów.

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów wyślemy do Ciebie pismo z opisem dalszego postępowania. W przedmiotowym piśmie będą wskazane czynności, które są niezbędne aby  zalegalizować przyłącze, z którego korzystasz, w tym konieczność złożenia wypełnionego i podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli „Protokołu w sprawie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków”.

ETAP 3.  Nota obciążeniowa.

Na podstawie uzupełnionych danych w „Protokole w sprawie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków” wystawiamy Ci notę obciążeniową za okres nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków.

Jeśli dopełnisz formalności i uregulujesz wskazane opłaty, przygotujemy i wyślemy do Ciebie umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Jeśli nie dopełnisz formalności wskazanych przez Spółkę celem zalegalizowania przyłącza lub odmówisz podpisania „Protokołu w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków” wówczas:
1. wystawimy notę obciążeniową za okres nielegalnego korzystania z usług Spółki oraz notę z tytułu ujawnienia, bądź potwierdzenia istnienia nielegalnego przyłącza w wysokości 717,00 zł;
2. poinformujemy Cię pisemnie o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego;
3. wystawimy fakturę za odcięcie dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, na podstawie indywidualnej wyceny związanej z zakresem wykonanych prac
4. wystawimy fakturę za pobór wody lub odprowadzanie ścieków.

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.