Polityka prywatności

 

Kim jesteśmy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów.

NIP: 925-00-03-346 REGON 970397667 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE VIII WYDZIAŁ KRS 0000096178. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 39  299 100,00 zł

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Adres naszej strony internetowej to: https://uskom.eu.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane osobowe jakie zbieramy to adres email oraz imię w celu realizacji usługi newsletter, oraz imię i nazwisko adres email a także numer telefonu w celu obsługi formularza kontaktowego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych, odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do prawidłowego świadczenia przez Spółkę usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Konsekwencją, niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków umownych wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczególności zaś powiadamiania o przerwach w świadczeniu usług, prawidłowego rozliczania należności za świadczone przez Spółkę usługi oraz uniemożliwienie przeprowadzania procedury reklamacyjnej.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę tj. pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Spółkę danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.

Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO).

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Analiza statystyk

W celu analizy danych statystycznych naszej strony używane jest narzędzie Google Analitycs politykę prywatności narzędzia znajdziesz tuta: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Twoje dane kontaktowe

Administratorem twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna9, 67-120 Kożuchów. Aby się z nami skontaktować wyślij email na adres sekretariat@uskom.eu lub zadzwoń na numer 68/355-22-08, 68/355-20-61, 68/355-20-62, 68/355-20-63