W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi w zakresie:

Obsługi klienta – dział rozliczeń:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów oraz rozrachunków z innych tytułów, o której mowa w ustawie o własności lokali oraz przygotowywanie na jej podstawie sprawozdań; przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Naliczanie i rozliczanie zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej;
 • Dokonanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty; koszty obsługi rachunku bankowego Wspólnoty obciążają właścicieli;
 • Opłacenie ze środków Wspólnoty podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali;
 • Windykacja należności z tytułu opłat należnych od właścicieli;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych do US i sprawozdań statystycznych do GUS.

Obsługi technicznej:

 • Prowadzenie „Spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej”;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej przez przypisy prawa budowlanego, w tym książki obiektu budowlanego;
 • Zlecenie obowiązków okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;
 • Zapewnienie utrzymania w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, działki, chodników, dojazdów do nieruchomości i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw; do obowiązków Zarządcy należy zawieranie umów;
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania dostaw energii elektrycznej;
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych w nieruchomości;
 • Zapewnienie bieżącej konserwacji nieruchomości wspólnej,
 • Zapewnienie  przeprowadzania, w zakresie ustalonym w uchwałach właścicieli lokali, remontów budynku i jego urządzeń technicznych;
 • Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości przez Firmy zewnętrzne
 • Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty o dostawy, roboty bądź usługi
 • Ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych, a Wspólnoty
  – od odpowiedzialności cywilnej;
 • Zwoływanie i przeprowadzanie zebrań właścicieli lokali ( zawiadamianie
  o zebraniach, zbieranie głosów w trybie indywidualnego zbierania głosów.);
 • Sporządzenia protokołów szkód i utrzymywania w tych sprawach kontaktów
  z firmami ubezpieczeniowymi;