W przypadku, kiedy Odbiorca wody ma wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza, przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku – zlecenia dokonania ekspertyzy urzędowej wodomierza, co do zgodności z wymaganiami metrologii prawnej (sprawdzenia przez Okręgowy Urząd Miar). Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia. Wniosek do pobrania TUTAJ.

 UWAGA!
♦ Jeżeli wyniki ekspertyzy zleconej z inicjatywy Odbiorcy nie wykażą zawyżania wskazań na jego niekorzyść, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający ekspertyzę).

♦ Informujemy, że USKOM Sp. z o.o. lub firma przez nas upoważniona ma wyłączne prawo do wymiany, demontażu, montażu i dostawy wodomierzy.

♦ Kategorycznie zakazane jest i zagrożone grzywną do 5000 zł samowolne demontowanie lub przemieszczanie wodomierza głównego oraz zrywanie plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych