OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY
Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem/użytkownikiem nieruchomości a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. wynika z:

  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688),
  • „Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Kożuchów”, który stanowi załącznik do uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2018 r.

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ UMOWĘ
Umowę należy zawrzeć w następujących wypadkach kiedy:

  • oddano do użytkowania nowo wybudowaną nieruchomość,
  • nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości,
  • podłączono istniejącą nieruchomość do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej
  • przydzielono mieszkanie w budynku wielolokalowym, którego właściciel lub zarządca podpisał z Przedsiębiorstwem stosowną umowę.

 JAK TO ZROBIĆ
W celu zawarcia umowy należy złożyć wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i (lub) odbiór ścieków wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowienie Sądu, umowa najmu itp. – do wglądu) lub oświadczenie o braku tytułu prawnego.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

(Wzór wniosku do pobrania)

W przypadku zawierania umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, należy także dostarczyć dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumenty potwierdzające numery NIP i REGON, ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

Jeśli zakupili Państwo nieruchomość lub przejęli mieszkanie po poprzednim najemcy (dotyczy budynków wielolokalowych, których właściciel lub zarządca zawarł z Przedsiębiorstwem stosowną umowę) należy wraz z poprzednim właścicielem sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą, który trzeba przedłożyć przy zawieraniu umowy na dostawę wody i (lub) odbiór ścieków.

GDZIE ZŁOŻYĆ
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków  wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67 – 120 Kożuchów.

WAŻNE
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przewiduje następujące sankcje:

  • 28 ust. 1 „kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł”
  • 28 ust. 4 „kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”