Kanalizacja w ulicach Drzymały, Kolorowej, Okrzei, pl. Kopernika, pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego, Zielonogórskiej i Garbarskiej wybudowana

W dniu.30 października b.r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,, Uskom” przy udziale Prezesa Zarządu Sławomira Trojanowskiego dokonało odbioru końcowego Zadania nr 2, w ramach którego została wykonana kanalizacja sanitarna w ulicach: Drzymały, Kolorowej, Okrzei, pl. Kopernika, pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego, Zielonogórskiej i Garbarskiej.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1.5 km wraz z lokalnym punktem tłocznym usytuowanym przy ulicy Drzymały. Wykonawcą tegoż zadania była firma ,,Kanwod” z Zielonej Góry, zaś nadzór inwestorski prowadził pan Zbigniew Liberek. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 127 900 zł.

W dobie obecnej sytuacji epidemiologicznej terminowe zakończenie prac przez Wykonawcę było nie lada wyzwaniem. Jednak firma Kanwod stanęła na wysokości zadania, dzięki czemu mieszkańcy zamieszkali przy w.w. ulicach jeszcze w tym roku mają możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym podniesienia poziomu swojego życia.

Należy przy tym podkreślić, że Spółka w ramach realizacji zadań własnych wykonała sieć kanalizacyjną do granic nieruchomości, zaś zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z likwidacją istniejących zbiorników na ścieki.

Zachęcamy lokalną społeczność do podłączenia swoich gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na szereg korzyści jakie z tego płyną zarówno dla samych mieszkańców jak i środowiska naturalnego.

Jeżeli ktoś z mieszkańców zastanawia się czy warto przyłączyć się do kanalizacji sanitarnej, poniższe argumenty powinny rozwiać wszelkie wątpliwości, a mianowicie:

Ochrona środowiska naturalnego

  • podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronimy wody gruntowe oraz lokalne rzeki
  • stare nieszczelne szambo stanowi poważne zagrożenie dla środowiska poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych

Oszczędność pieniędzy

  • zmniejszenie kosztów związanych z opróżnianiem szamb
  • odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego

Podniesienie standardu życia

  • skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem, odpada jednocześnie problem czuwania nad terminowym zamawianiem usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym
  • podniesienie komfortu i wygody użytkowania-unikamy nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika

Wzrost wartość nieruchomości

  • podłączając posesję do kanalizacji sanitarnej podnosimy jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości- dodatkowy atut w przypadku ewentualnej sprzedaży

Korzyści lokalne

  • dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej naszej Gminy do standardów europejskich
  • poprawa bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego w naszym otoczeniu.

W przypadku pytań związanych z możliwością przyłączania się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie z Działem technicznym ZWIK pod numerem telefonu 68 355 22 08 wew. 27.

Projekt pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Poziom dofinansowania stanowi  63,75 % kosztów kwalifikowanych, a całkowita wartość Projektu wynosi 34 462 288, 07 zł.