Zabezpiecz swój wodomierz przed mrozami
Na dworze poranki i wieczory bywają już chłodne, więc szczególnie w tym okresie dbajcie o siebie i swoich bliskich. Jednocześnie nie zapominajcie o tym, żeby zabezpieczyć swój wodomierz przed mrozami. ❄🌡❄
Zabezpieczenie węzłów wodomierzowych i instalacji wodociągowych przed zamarznięciem należy do obowiązków Odbiorcy usług.
Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu i doprowadzić do tzw. „rozsadzenia” wodomierza, a w konsekwencji do powstania awarii i przerwy w dostawie wody.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wodomierze umieszczone w płytkich studzienkach, piwnicach oraz przy cienkich ścianach zewnętrznych. Do podstawowych czynności w zakresie ochrony przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie pomieszczeń wodomierzowych głównie poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien. W przypadku wodomierzy umieszczonych w studzienkach należy pamiętać o tym aby usunąć wodę ze studzienek, ocieplić wodomierz i przykrywy włazowe materiałami izolacyjnymi takimi jak wełna mineralna, styropian. Należy jednak pamiętać o pozostawieniu możliwości zdjęcia ocieplenia w celu dokonania odczytu wodomierza. Przewody wodociągowe można zabezpieczyć tzw. osłonkami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej. Instalację, która doprowadza wodę na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i woda nie jest w okresie zimowym używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej zawory.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia i wycieku wody) należy bezzwłocznie dokonać zgłoszenia do naszej Spółki pod nr alarmowy: 797 325 500. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy USKOM-u dokonają wymiany wodomierza. Jednak będzie to usługa odpłatna gdyż, zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”: „odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie”.