Z realizacją inwestycji jesteśmy na ostatniej prostej!
Od momentu złożenia wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Projektu pn.:,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” minęło już cztery lata. Pierwsze koparki pojawiły się w połowie roku 2018. Na chwilę obecną za nami jest już wykonanych 7 z 11 zadań. Śmiało możemy pokusić się o stwierdzenie, że Inwestycja prócz osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego przyczyniła się do poprawy walorów estetycznych w miejscach wykonywania zadań związanych z obiektami liniowymi. Po realizacji robót budowlanych odnowiona zostaje infrastruktura tj.: drogi, chodniki, parkingi, skwery itp., co zdecydowanie zwiększa komfort życia mieszkańców, a tym samym rekompensuje uciążliwości związane z pracami przy realizacji Zadań.
Obecnie realizujemy:
• Zadanie nr 3 – ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szprotawskiej oraz wymiana/przebudowa/budowa sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej w Kożuchowie”.
Wartość zadania 2 978 937,00 zł brutto
Planowany termin zakończenia realizacji zadania , to 30 kwiecień 2021 r.
• Zadanie nr 4 – ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”
Wartość zadania 8 290 200,00 zł brutto
Planowany termin zakończenia realizacji zadania , to 31 lipiec 2021 r.
• Zadanie nr 1 – ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego w Kożuchowie”
Wartość zadania 5 928 600,00 zł brutto
Planowany termin zakończenia realizacji zadania , to 30 czerwiec 2021 r.
W przyszłym roku pozostanie jeszcze do wykonania jedno, a ty samym ostanie zadanie w ramach Projektu, będzie to:
• Zadanie nr 17 – ,, Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”
Wartość zadania 1 865 223,65 zł brutto
Planowany termin zakończenia realizacji zadania , to 30 wrzesień 2021 r.
Dla powyższego zadania obecnie przygotowywany jest projekt budowy sieci wod. kan.. Dopiero po jego wykonaniu i uzgodnieniu Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania prac ziemnych.
Uporządkowanie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej w obszarze Aglomeracji Kożuchów wpłynie znacząco na poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz pozwoli na dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kożuchów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Jesteśmy przekonani, że nowo wybudowana infrastruktura wod. kan. przyczyni się do poprawy bezawaryjności sieci i obiektów, a tym samym pozwoli Nam jako eksploatorowi świadczyć usługi na najwyższym poziomie.