Umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Aglomeracji Kożuchów podpisana !

W dniu dzisiejszym, tj. 30.05.2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie – Sławomir Trojanowski, przy udziale Burmistrza Kożuchowa – Pawła Jagaska, podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.  Całkowita wartość Projektu: 34 462 288,07 zł. Projekt realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Dwuletnia „batalia” o dofinansowanie z UE zakończyła się sukcesem i ostatecznie przyznaniem dotacji. Wysokość dofinansowania dla Projektu: 17 861 551,74 zł. Tym samym Aglomeracja Kożuchów zyskała finansową szansę na budowę 21 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 14 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji pozwoli na wypełnienie wytycznych Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych na terenach aglomeracji, co przyczyni się przede wszystkim do podniesienia stopnia skanalizowania aglomeracji z 72,3% do 95,6%, a tym samym do poprawy jakości świadczonych przez Spółkę usług w zakresie odbioru ścieków i dostaw wody do odbiorców.