Wykonawca dla Zadania 12 wybrany!

W wyniku postępowania przetargowego z dnia 17.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. wyłoniło Wykonawcę, który zrealizuje następne zadanie dotyczące „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” tj. Zadanie 12 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej, 67-120 Kożuchów z odprowadzeniem ścieków do ul. Kraszewskiego w Kożuchowie”.

Wyżej wymienioną inwestycję poprowadzi Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe „Szpakowski” z Sulechowa za kwotę 1 845 000,00 zł brutto. Zamawiający wraz z Wykonawcą spotkali się dnia 20.09.2018 r. w siedzibie PUK „USKOM” w celu podpisania umowy.

Zadanie 12 zakłada budowę blisko 2,0 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic nieruchomości na terenie Kolonii Górskiej. Ścieki bytowo-gospodarcze zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego, a następnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Podbrzeziu Dolnym. To już czwarta inwestycja w ramach wspomnianego Projektu, która pozwoli cieszyć się mieszkańcom Kożuchowa poprawą jakości świadczonych przez Spółkę usług.