Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o. jest w trakcie realizacji Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o wartości 34 462 288,07 zł.

Na dzień dzisiejszy możemy się pochwalić rozstrzygnięciem przetargów dla 9 spośród 10 zadań wchodzących w skład Projektu.
W dniu 18.03.2019 r. podpisano umowę na wykonanie Zadania nr 3 w ramach Projektu Unijnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”. Zadanie zakłada „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szprotawskiej oraz wymianę/przebudowę/budowę sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej w Kożuchowie”.

W trakcie realizacji zadania nr 3 zostanie wybudowana nowa kanalizacja sanitarna
w ul. Szprotawskiej na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 1 do ul. Polnej z uwzględnieniem przyległych budynków i ulic (w tym ul. Elektryczna, Polna, Słoneczna). W planie jest także wykonanie przepompowni ścieków w obrębie skrzyżowania ul. Szprotawskiej i Elektrycznej. Na podanej trasie zmodernizujemy także sieć wodociągową wraz z wybudowaniem nowych jej odcinków.

W przetargu wyłoniono Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry, które wykona zadanie za kwotę 2 978 937,00 zł brutto.
Przewidywany termin realizacji to 30.09.2020 r.