Zadania 12A, 18 i 19 mają już swojego Wykonawcę
Ogłoszony w styczniu przetarg na roboty budowlane realizowane w formule “zaprojektuj – wybuduj” dla:
👉Zadania Nr 12A pn.: „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”
👉Zadania Nr 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”
👉Zadania Nr 19 pn.: „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” pozwolił wyłonić Wykonawcę w.w. Zadań. W ramach postępowania wpłynęło trzy oferty, z których najkorzystniejszą przestawiło Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze.
Szacunkowy zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na w.w. obszarach, w tym:
A. ZADANIE 12A:
➡️kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160, Ø200, L ~ 0,25 km,
B. ZADANIE 18:
➡️kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160, Ø200, L ~ 0,47 km,
➡️rurociąg tłoczny min. Ø90, L ~ 0,30 km
➡️przepompownia ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym i systemem wizualizacji i monitoringu – 1 kpl.
➡️przepompownia ścieków z niewystarczającą wydajnością – do przebudowy – 1 kpl.
C. ZADANIE 19:
➡️kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200, L ~ 0,04 km,
➡️rurociąg tłoczny min. Ø75, L ~ 0,08 km
➡️lokalny punkt tłoczny (w wersji przejezdnej) z zasilaniem elektroenergetycznym i systemem wizualizacji i monitoringu – 1 kpl.
(PŚ, LPT, to obiekty do wyposażenia w monitoring z włączeniem do istniejącego systemu wizualizacji oraz dla PŚ w przepływomierz).
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia, to 1 162 350,00 zł
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – do 30.06.2022 r.,
b) zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej/odbiorowej, umożliwiającej Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia o zakończeniu robót we właściwym nadzorze budowalnym – do 30.11.2022 r.