Wyłoniliśmy Wykonawcę Zadania nr 7A
W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie Zadania nr 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie”, realizowanego w formule:
• „zaprojektuj – wybuduj” – dla podzadania 7A.1 (modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa w Kożuchowie),
• „wybuduj” – dla podzadań 7A.2 i 7A.3 (budowa kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej)
współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” w wyznaczonym terminie do Spółki wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze, które tym samym zostało wskazane na Wykonawcę prac na w.w. Zadaniu.
Zgodnie z opracowanym Program Funkcjonalno Użytkowym szacunkowy zakres realizacji Inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” w tym:
1) Zadanie 7A.1:
➡️kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160, Ø200, Ø250, L ~ 0,90 km,
➡️przepompownia ścieków (istniejąca do modernizacji) – 1 kpl.
2) Zadanie 7A.2:
➡️kanalizacja sanitarna grawitacyjna L ~ 0,096 km,
➡️rurociąg tłoczny L ~ 0,018 km,
➡️lokalny punkt tłoczny z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 kpl.
3) Zadanie 7A.3:
➡️kanalizacja sanitarna grawitacyjna L ~ 0,289 km,
➡️rurociąg tłoczny L ~ 0,07 km,
➡️lokalny punkt tłoczny z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 kpl.
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia, to 1 656 810,00 zł
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 listopad 2022 r.