Regularnie dokonujemy przeglądów technicznych zadań zrealizowanych w ramach Projektu pn.,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II”.
W dniu 11 października b.r. wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonaliśmy przeglądu technicznego infrastruktury powstałej w ramach Zadania nr 1 pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie” i Zadania nr 4 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej- obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów” znajdującej się w ciągach dróg wojewódzkich nr 283 i nr 297.
Komisja podczas przeglądu stwierdziła zapadnięte studzienki kanalizacji sanitarnej na ul. Chopina i ul. Nowosolnej. Wykonawcy obu zadań zostali zobligowani do usunięcia ujawnionych wad, w terminie do końca października.
Zakres prac objętych protokołem zostanie zrealizowany w ramach napraw gwarancyjnych.