Pozostało już tylko 5 miesięcy do zakończenia  największej w dziejach Kożuchowa Inwestycji.

Możemy zacząć odliczać dni do zakończenia prac. W ramach całej Inwestycji zostało zakończone 7 zadań spośród 11.

Pomimo napotykanych problemów związanych z odkryciem pochówków, starej amunicji czy odkryciem niezinwentaryzowanych na mapach sieci, trwającej pandemii oraz niesprzyjającej aury zimowej na dzień 31 grudnia 2020 r. udało nam się zrealizować  zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Od początku Inwestycji wybudowaliśmy 11,5 km sieci kanalizacyjnej i 5,27 km sieci wodociągowej oraz przebudowaliśmy 5,48 km sieci wodociągowej, co pozwoliło nam uzyskać wskaźnik 78.5% zrealizowania zakresu rzeczowego Projektu (woda) i 50,4 % (ściek) dla  terenu Aglomeracji Kożuchów.

Do zakończenia Inwestycji pozostały do zrealizowania cztery zadania, a mianowicie:

  • Zadanie nr 1 – polegające na ,,Budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie/przebudowie sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego
    w Kożuchowie”

Wartość zadania została oszacowana na kwotę 5 928 600,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji prac, to 30 czerwiec 2021 r.

  • Zadanie nr 3 – swoim zakresem obejmuje ,,Budowę kanalizacji sanitarnej
    w ulicy Szprotawskiej oraz wymianę/przebudowę/budowę sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej w Kożuchowie”. Całkowita wartość zadania, to 2 978 937,00 zł brutto

Planowany termin realizacji zadania – 31 sierpień 2021 r.

  • Zadanie nr 4 – które swoim zakresem obejmuje ,,Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”. Jego wartość oszacowano na kwotę 8 290 200,00 zł brutto.
    Jest to największe zadanie zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym.

Na obecną chwilę prace postępują planowo, więc termin zakończenia prac-  31 lipiec 2021 r.
nie jest zagrożony.

Powyższe zadania są zwieńczeniem całości Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II”.

Na tym jednak nie jest koniec, w  wyniku zgromadzonych oszczędności i związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez NFOŚiGW w Warszawie wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu nr POIS.02.03.00-00-0126/17-00 w tym roku zostanie do wykonania jeszcze jedno, a ty samym ostanie zadanie w ramach realizacji Projektu, będzie to:

  • Zadanie nr 17 polegające na ,,Modernizacji/przebudowie istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”. Wartość zadania – 1 865 223,65 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 30 wrzesień 2021 r.

Dla powyższego zadania obecnie przygotowywany jest projekt budowy sieci wod. kan.

Wyżej wymienione zadania są w trakcie zaawansowanych prac ziemnych. W związku
z tym mogą odcinkowo występować utrudnienia w ruch drogowym w obszarze prowadzonych robót. Prosimy Mieszkańców i użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności
oraz cierpliwość i wyrozumiałość. Niedogodności związane z prowadzoną Inwestycją wkrótce się zakończą, a komfort życia naszych mieszkańców zdecydowanie się poprawi.