Posiedzenie Rady Budowy
Choć jest to czas wyjątkowy, bo przedświąteczny, My nie zwalniamy tempa. Napięte terminy, szeroki zakres prac, czynniki zewnętrzne nie do przewidzenia, to wszystko sprawia, że pracujemy na pełnych obrotach.
Właśnie przed momentem zakończyło się spotkanie Rady Budowy, którego tematem było omówienie postępu prac budowlanych na Zadaniu nr 17 pn. ,,Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie” oraz prac projektowych na Zadaniach:
• Podzadanie 7A.1 w ramach którego zostanie zmodernizowana przepompownia zlokalizowana przy ul. Kwiatowej oraz zostanie przebudowana kanalizacja w ul. Hożej, Krętej i Piaskowej w Kożuchowie.
• Zadanie Nr 12A pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”
• Zadanie Nr 18 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”
• Zadanie Nr 19 pn.: ,,Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”
Jak zapewnia Nas Wykonawca realizujący zadanie, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze przy współpracy „Przedsiębiorstwa – Instalacyjno – Budowlano – Usługowego ,,Szpakowski” Wojciech Szpakowski z/s w Sulechowie prace wynikające z zakresu rzeczowo – finansowego są na finiszu. Obecnie do wykonania pozostaje posadowienie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – PS1 typ przejazdowy, zlokalizowana przy ul. Kościuszki, Gmina Kożuchów na działce nr 2/101 oraz budowa Lokalnego Punktu Tłocznego – dz. 2/29, jak również do wykonania są odtworzenia nawierzchni, próby hydrauliczne , po czym przyjdzie czas na odbiory.
Termin na ukończenie zadania upływa dnia 30 kwietnia 2022 r. i nie jest zagrożony.
Ponadto od przyszłego wtorku, tj. 19 kwietnia b.r. Wykonawca przystąpi do realizacji Podzadania nr 7A.3 które będzie wykonywane w ramach Zadania nr 7A polegającego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa”.
W ramach Podzadania 7A.3 zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie, tj.:
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 200 i długości L=273,0 m
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 160 i długości L=15,7m
• rurociąg tłoczny o średnicy DN 63 i długości L=69,5 m
• Lokalny Punkt Tłoczny wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
Jednocześnie prowadzone są prace projektowe na zadaniach zaplanowanych do realizacji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 30 czerwiec 2022 r.
Zgodnie z zawarta umową Wykonawca na realizacje wszystkich zadań objętych rozszerzeniem Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” ma czas do 30 listopada 2022 r.