Kolejne posiedzenie Rady Budowy za nami.
We wtorek, 30 maja b.r. w siedzibie USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie przy udziale zarządu spółki, kadry kierowniczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i przedstawicieli Jednostki Realizującej Projekt oraz Inspektora Nadzoru jak również przedstawiciela firmy wykonawczej tj. Przedsiębiorstwa Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Budowy w ramach realizowanego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
W trakcie spotkania omówiono m.in. kwestie dotyczące postępu prac przy realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć będących składową Projektu, tj.:
👉Zadanie nr 7A pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” – w zakresie Podzadania 7A.1.,
👉Zadanie nr 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
👉Zadanie nr 19 pn.: „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”.
Kolejnym punktem spotkania była weryfikacja harmonogramów rzeczowo – finansowych, obrazujących pełny zwymiarowany zakres działań i wszystkie koszty niezbędne do ich realizacji.
W dalszej część spotkania Zamawiający zaakceptował Projekt techniczny w zakresie doboru pomp dla modernizowanych przepompowni ścieków zlokalizowanych przy ul. Kwiatowej, Spółdzielczej i Dworcowej.
Przedstawiciel wykonawcy poinformował inwestora, że zakres prac na Podzadaniu nr 7A.1. został w 1/3 zakresu rzeczowego wykonany, a już niebawem zgłosi swoją gotowość do rozpoczęcia robót na pozostałych dwóch zadaniach.
Planowany termin zakończenia realizacji całego zakresu robót budowlanych dla wszystkich trzech zadań, to 👉 30 sierpień 2023 r.