Właśnie dziś mija trzy lata od momentu podpisania umowy na dofinansowanie największej w dziejach Kożuchowa inwestycji.

Trzy lata temu, tj. 30 maja 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie – Sławomir Trojanowski, przy udziale Pana Pawła Jagaska – Burmistrza Kożuchowa, podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II” który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Poziom dofinansowania stanowi  63,75 % kosztów kwalifikowanych, a całkowita wartość Projektu wynosi 34 462 288, 07 zł.

Przedmiotem realizowanego po dzień dzisiejszy Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej w obszarze Aglomeracji Kożuchów poprzez uzbrojenie terenów nieskanalizowanych w sieć kanalizacji sanitarnej. Integralnymi zadaniami jest budowa nowych sieci wodociągowych oraz przebudowa i wymiana istniejących.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Aglomeracja Kożuchów zyskała finansową szansę na budowę 21 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 14 km sieci wodociągowej.

Na chwilę obecną zostało wybudowane 18 km sieci kanalizacyjnej i 12 km sieci wodociągowej.

Planowany termin zakończenia prac wynikający z harmonogramu rzeczowo – finansowego, to 30 wrzesień 2021 r.