Rada Budowy
,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.
 
W dniu dzisiejszym, w siedzibie tut. Firmy odbyło się posiedzenie Rady Budowy. Tematem niniejszego spotkania było omówienie postępu prac na Zadaniu nr 3 i 4 realizowanym w ramach Projektu pn.,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ze strony Wykonawcy „EKO Ryszard Rogowski” z siedzibą w Zielonej Górze oraz przedstawiciele Zamawiającego wraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego Panem Zbigniewem Liberkiem.
 
Przypomnijmy, że Zadanie nr 3 obejmowało swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szprotawskiej (odcinek od SP nr 1 do ulicy Polnej) z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków; w ul. Szprotawskiej (począwszy od SUW przy ul. Elektrycznej do skrzyżowania ul. Szprotawskiej z ul. Moniuszki).
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę:
• sieci kanalizacji sanitarnej w tym:
-kanalizację grawitacyjną – 1,5 km,
-rurociąg tłoczny – 0,2 km,
-przepompownię ścieków – 1 szt.
• sieci wodociągowej – 1,9 km
Jak zapewnia nas Wykonawca, prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do asfaltowania nawierzchni drogi przy ul. Elektrycznej uszkodzonej podczas prowadzonych pracach ziemnych. Po długim weekendzie Wykonawca przystąpi do prac odtworzeniowych nawierzchni wjazdów na odcinku ulic: Polnej, Słonecznej oraz do ułożenia warstwy ścieralnej na ul. Elektrycznej.
 
Natomiast Zadanie nr 4 polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków; odprowadzenie ścieków w kierunku istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej – działka nr 45/1.
W przypadku tego zadania również w przyszłym tygodniu Wykonawca przystąpi do prac odtworzenia nawierzchni drogi na odcinku ulicy Nowosolnej i ulicy Towarowej. Zakres prac drogowych polegać będzie na doporowadzeniu nawierzchni pasa drogowego. do stanu pierwotnego, czyli sprzed realizacji inwestycji.
 
Planowany termin zakończenia prac dla wspomnianych zadań to:
– dla Zadania nr 3- 31.08.2021 r.,
– dla Zadania nr 4- 31.07.2021 r.
 

Prosimy zainteresowanych mieszkańców o chwilę cierpliwości i wyrozumiałości 😊