To co przez wielu sceptyków wydawało się niemożliwe do zrobienia, zostało wykonane
Szanowni Państwo, po pięciu latach intensywnej pracy nad projektem wod.kan. osiągnęliśmy sukces, który nie jest kwestią szczęścia, ale ciężkiej pracy i wytrwałości.
Z końcem września otrzymaliśmy od Generalnego Wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Sanitarnych „Eko” Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze zawiadomienie o zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego na Zadaniach:
  •  nr 18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
  •  nr 19 pn. „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”, które były prowadzone w ramach największej inwestycji wod.-kan. na terenie Gminy Kożuchów.
Zakończenie powyższych przedsięwzięć jest równoznaczne z zakończeniem sztandarowego, a zarazem największego w dziejach naszej gminy projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów-ETAP II”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko na lata 2014-2020, którego całkowita wartość wyniosła -39 509 013,57 zł.
W ramach 5-letniego przedsięwzięcia zostało wybudowane i przekazane do eksploatacji:
✅24,02 km sieci kanalizacyjnej,
✅ 4,73 km sieci wodociągowej,
oraz przebudowane i przekazane do eksploatacji:
✅2,33 km sieci kanalizacyjnej,
✅6,93 km sieci wodociągowej.
Patrząc na rozmiar, koszty oraz zasięg przedsięwzięcia trzeba przyznać, że była to wielka rzecz, która z korzyścią dla mieszkańców będzie służyła przez kolejne dziesięciolecia, a tym samym przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego.
Ponadto realizacja znacząco wpłynie na jakość świadczonych przez naszą Spółkę usług poprzez zapewnienie ciągłości dostawy wody i niezakłóconego odbioru ścieków od mieszkańców.
W obliczu wielu wyzwań i problemów z jakimi przyszło nam się mierzyć na przestrzeni tych 5 lat min.: pandemia, ograniczona dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej w sektorze budowlanym, problemy z dostawą materiałów budowlanych, wojna, inflacja, wzrost kosztów pracy, czy też braku zatwierdzenia przez organ regulacyjny taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, osiągnęliśmy założony cel.
TRZEBA PRZYZNAĆ NIE BYŁO ŁATWO!  Natomiast finalnie cieszymy się, że wykorzystaliśmy tę szansę na tworzenie nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu i śmiałym decyzjom Zarządu Spółki, włodarza Gminy Kożuchów, Rady Miejskiej, instytucji dofinansowującym projekt, kadry zatrudnionej w Jednostce Realizującej Projekt.
Dziękujemy wszystkim za efektywną współpracę!
Ukłony kierujemy w stronę wykonawców robót, a także w stronę Inspektora Nadzoru Budowlanego, który czuwał na prawidłowością i bezpieczeństwem prowadzonych prac. Podziękowania kierujemy także w stronę osób, których już z Nami nie ma, a które dołożyły swoją cegiełkę w ten znaczący sukces.
Jeszcze raz pragniemy podziękować każdemu, kto uczestniczył w tym projekcie, za wspólne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
O naszych kolejnych planach inwestycyjnych wspominaliśmy Wam we wcześniejszej informacji na naszym Fanpageu:
Na dzień dzisiejszy możemy Wam zdradzić, że wszystko jest na dobrej drodze i na dniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy.
Trzymajcie zatem kciuki za pomyślność przyszłych inwestycji.