Przekazaliśmy plac budowy.
W dniu dzisiejszym służby Uskom-u dokonały oficjalnego przekazania placu budowy pod realizację Zadania nr 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie”.
Powyższe jest wynikiem zawartej w lutym b.r. Umowy z Przedsiębiorstwem Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Zakres rzeczowy Zadania nr 7A obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trzech podzadaniach, tj.:
1) Podzadanie 7A.1 będzie realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj”, w ramach którego zostanie zmodernizowana przepompownia zlokalizowana przy ul. Kwiatowej oraz zostanie przebudowana kanalizacja w ul. Hożej, Krętej i Piaskowej w Kożuchowie, w tym:
➡️ kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160, Ø200, Ø250, L ~ 0,90 km,
➡️ przepompownia ścieków (istniejąca do modernizacji) – 1 kpl.
2) Podzadanie 7A.2 zostanie zrealizowane w formule „wybuduj”, w wyniku którego zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie. Swoim zakresem obejmuje budowę:
➡️ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L ~ 0,096 km,
➡️ rurociąg tłoczny L ~ 0,018 km,
➡️ lokalny punkt tłoczny z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 kpl.
3) Podzadanie 7A.3 zostanie zrealizowane w formule „wybuduj”, w ramach którego zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie, tj.:
➡️ kanalizacja sanitarna grawitacyjna L ~ 0,289 km,
➡️ rurociąg tłoczny L ~ 0,07 km,
➡️ lokalny punkt tłoczny z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 kpl.
Z uwagi na to, że Spółka posiada niezbędną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę na podzadanie nr 7A.2 i 7A.3, Wykonawca może przystąpić do wykonywania prac ziemnych.
Planowany termin zakończenia całości Zadania 7A – 30.11.2022 r.
Powyższa inwestycja realizowana jest w ramach rozszerzenia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 .