Przekazaliśmy Wykonawcy kolejne tereny pod budowę kanalizacji!
Blisko dziewięć miesięcy trwały prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę kanalizacji dla zadań realizowanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Z chwilą uzyskania pozwoleń na budowę otrzymaliśmy 🟢 zielone światło do przekazania Zleceniobiorcy terenów pod realizację⤵️:
👉Zadania nr 7A pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” – dla Podzadania 7A.1, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę:
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200 mm. i długości L= 640,32 m
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160 PCV o długości L=199,69 m
• studni betonowej DN 1000 – 8 szt.
• studni tworzywowej DN 425 – 16 szt.
• studni tworzywowej DN 600- 8 szt.
• studni rozprężnej DN 1000 – 1 szt.
• modernizację przepompowni ścieków dz.nr 22/11 ul. Kwiatowa w Kożuchowie.
👉Zadania nr 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę:
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200 mm. i długości L= 254,70 m
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160 PCV o długości L=100,28 m
• rurociągu tłocznego Ø 90 PE RC o długości L= 277,35 m
• studni betonowej DN 1000 – 5 szt.
• studni tworzywowej DN 425 – 9 szt.
• studni tworzywowej DN 600- 1 szt.
• studni rozprężnej DN 1000 – 1 szt.
• przepompowni ścieków o średnicy Ø 1500 wraz z przyłączem elektroenergetycznym na dz.nr 237/10 ul. Dworcowa w Kożuchowie – 1 kpl
• modernizację przepompowni ścieków o średnicy Ø 1500 dz.nr 351/55 ul. Spółdzielcza w Kożuchowie.
Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze planuje przystąpić do prac ziemnych początkiem przyszłego roku.
Planowany termin zakończenia realizacji całego zakresu robót budowlanych na obu zadaniach, to 30 sierpień 2023 r.
Całkowita wartość Podzadania nr 7A.1, to 1 088 550,00 zł, zaś Zadania nr 18 – 879 450,00 zł.
Powyższe inwestycje są składową Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.