Czciradz uzbrojony zostanie w kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej!
W dniu wczorajszym przekazaliśmy Wykonawcy teren pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 i Ø200 i tłocznej Ø90 wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym w miejscowości Czciradz.
Zadanie nr 19 pn.: „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów” jest częścią Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze, które początkiem roku zostało wyłonione w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja realizowana jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:
➡️ sieci kanalizacyjnej Ø 200 PVC o długości L= 5,0 m
➡️sieci kanalizacyjnej Ø 160 PVC o długości L= 9,5 m
➡️rurociągu tłocznego Ø 90 PE RC o długości L= 71,5 m wraz z budową studni rozprężnej Ø 600
➡️Lokalnego Punktu Tłocznego Ø 1000 wraz z przyłączem elektroenergetycznym – 1 szt. dz. nr 153 – obręb 0003 w m. Czciradz.
Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca ma czas na ukończenie prac do dnia 👉30 sierpnia przyszłego roku.