Przekazaliśmy teren pod budowę kanalizacji sanitarnej!
W dniu dzisiejszym nastąpiło protokolarne przekazanie terenu pod budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wichrowe Wzgórza na dz. nr 1266/14, 1049, 1266/13 obręb: 0011 Podbrzezie Dolne, jedn. ew. 080404_5 Gmina Kożuchów w ramach realizacji Zadania nr 12A pn. „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”, które jest częścią Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Wykonawcą Zadania 12A jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze, które z początkiem roku zostało wyłonione w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja realizowana jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres rzeczowy Zadania nr 12A obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø200 i długości L= 121,00 m jak również Ø160 PCV o długości L=50,50 m wraz z 7 studniami.
Planowany termin rozpoczęcia prac, to 2 listopada 2022 r.
Całkowita wartość przedmiotu umowy – 172 200,00 zł