Pomyślnie przeszliśmy kontrolę Projektu współfinansowanego ze środków unijnych!

Po blisko dwóch miesiącach zakończyła się kontrola największego Zadania realizowanego przez Spółkę w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie jako Instytucja Zarządzającą w styczniu bieżącego roku wszczęła kontrolę ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania nr 4 pn.,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”, którego wartość całkowita wyniosła 8 290 200,00 zł.

Działań kontrolnych mogliśmy się spodziewać, z racji tego, że Projekty objęte dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Kontrola taka może zostać przeprowadzona na różnych etapach realizacji projektu i może dotyczyć jego wszystkich aspektów, określonych w umowie o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów nie stwierdzono naruszeń postanowień ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w tym takich, które należy traktować jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.