Krótki termin, a plany ambitne!
Końcem zeszłego roku Jednostka Realizująca Projekt zakończyła trzyletnią realizację zadań ujętych w pierwotnym zakresie Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” na które uzyskała w maju 2018 r. dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.
Po tym etapie przyszedł czas na kontynuację inwestycji w ramach rozszerzenia Projektu, na które Spółka w marcu 2020 r. pozyskała dodatkowe środki finansowe, w ramach zgromadzonych oszczędności poprzetargowych. Dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu przez NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu nr POIS.02.03.00-00-0126/17-00, możliwa jest realizacja kolejnego z zadań 👉 Zadania nr 17 pn.: ,,Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”.
W ramach tego kontraktu została wybudowana:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC –U lite Ø 200 o łącznej długości L= 1 070,90 m
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC –U Ø 160 o łącznej długości L= 54,50 m
c) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PE SDR, o długości L= 364,30 m w zakresie średnic:
• Φ 75 -25,50 m
• Φ 90 – 296,80 m
• Φ 90 – 42,00 m (wykonana przewiertem sterowanym).
d) przepompownia wraz z zasilaniem elektroenergetycznym:
• PS1 typ przejazdowy, zlokalizowana przy ul. Kościuszki, Gmina Kożuchów na działce nr 2/101
• Lokalnych Punktów Tłocznych -dz. 2/29, Gmina Kożuchów.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 654 350,00 zł brutto.
Obecnie prace są na ukończeniu. Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 30 kwiecień 2022 r.
Na tym nie koniec!
W IV kwartale 2021 r. zrodziły się nowe perspektywy na pozyskanie kolejnych środków finansowych z NFOŚIGW w ramach dofinansowania Projektu. To właśnie dzięki dużemu zaangażowaniu Jednostki Realizującej Projekt udało się zwiększyć zakres rzeczowy Projektu o kwotę : 4 103 028,87 zł netto, w tym:
• Całkowity koszt realizacji zadań: 3 972 146,25 zł netto
• Koszty nadzoru inwestorskiego: 130 882,62 zł netto
Całkowite wydatki kwalifikowane: 3 213 600,88 zł netto
Wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków UE: 2 731 560,75 zł netto
Pozyskana dotacja umożliwi budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnej przebudowy istniejącej, zdegradowanej infrastruktury kanalizacyjnej, której stan i przepustowość uniemożliwia skuteczne odprowadzanie ścieków z obszarów objętych rozszerzeniem. Inwestycja realizowana będzie w obrębie ulic Żagańskiej, Kwiatowej, Hożej, Krętej, Piaskowej, Dworcowej i Spółdzielczej w Kożuchowie, a także w miejscowości Podbrzezie Dolne w rejonie ulicy Wichrowe Wzgórza i w miejscowości Czciradz.
Rozszerzenie zakresu rzeczowego Inwestycji obejmuje tereny dotąd nieskanalizowane występujące w obrębie Podbrzezia Dolnego miasto Kożuchów oraz Czciradza, jak również infrastrukturę poddaną modernizacji w obszarze miasta Kożuchów.
W ramach przyznanych w grudniu 2021 r. środków finansowych zostaną zrealizowane cztery zadania , tj.:
👉Zadanie Nr 7A pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” – do realizacji w formule:
1) Podzadanie 7A.1 będzie realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj”, w ramach którego zostanie zmodernizowana przepompownia zlokalizowana przy ul. Kwiatowej oraz zostanie przebudowana kanalizacja w ul. Hożej, Krętej i Piaskowej w Kożuchowie.
2) Podzadanie 7A.2 zostanie zrealizowane w formule „wybuduj”, w wyniku którego zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie. Podzadanie swoim zakresem obejmuje budowę:
• kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 i długości L=57,5 m
• kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 160 i długości L=37,4 m
• rurociągu tłocznego o średnicy DN 63 i długości L=18 m
• Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
3) Podzadanie 7A.3 zostanie zrealizowane w formule „wybuduj”, w ramach którego zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie, tj.:
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 200 i długości L=273,0 m
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 160 i długości L=15,7m
• rurociąg tłoczny o średnicy DN 63 i długości L=69,5 m
• Lokalny Punkt Tłoczny wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
Z uwagi na to, że Spółka posiada niezbędną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę na podzadanie nr 7A.2 i 7A.3, Wykonawca z dniem 19 kwietnia 2022 r. przystąpi do wykonywania prac ziemnych.
Kolejne z zadań będą realizowane w formule ,,zaprojektuj – wybuduj”,tj.:
👉Zadanie Nr 12A pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”
👉Zadanie Nr 18 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”
👉Zadanie Nr 19 pn.: ,,Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”
W chwili obecnej dla tych zadań prowadzone są prace projektowe. Po ich zakończeniu i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze. przystąpi do budowy sieci.
Zgodnie z założeniami ostatecznym terminem na ukończenie prac na zadaniach objętych rozszerzeniem w ramach Projektu jest listopad 2022 roku.
Zważywszy na to, że jest już połowa kwietnia, to czasu na realizację zadań pozostało niewiele.
Trzymajcie kciuki, żeby czynniki zewnętrzne na które niekiedy nie mamy wpływu nie pokrzyżowały naszych ambitnych planów.