Konferencja podsumowująca projekt pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II”

24 września 2021 roku w restauracji Żabi Dwór, w Radwanowie, odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W wydarzeniu, którego gospodarzem oraz organizatorem było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o. wzięli udział zaproszeni goście, w szczególności przedstawiciele lokalnych władz: Pan Paweł Jagasek – Burmistrz Kożuchowa oraz Pani Barbara Brzezińska i Pan Grzegorz Wejman – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie. Nie zabrakło przedstawicieli Wykonawców, reprezentacji branży wodociągowej z regionu i osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek w swoim wystąpieniu przypomniał rozmach i rangę projektu. Podkreślił, że realizacja inwestycji przyczyniła się do wzrostu wskaźnika skanalizowania aglomeracji Kożuchów do 98%, który ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia wymagań „Dyrektywy ściekowej”. Jednocześnie zaznaczył, że efektem jest również niezawodność dostawy wody i odbioru ścieków, poprawa jakości i ciśnienia wody oraz  ochrona środowiska naturalnego.

Po wielu ciepłych słowach, które padły od zaproszonych gości, zaprezentowano prezentację multimedialną przygotowaną przez zespół JRP, rozpoczynającą się od słów Winstona Churchilla: „(…)nigdy się nie poddawaj, nigdy się nie poddawaj, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy (…)” Prezes wyjaśnił, że słowa te towarzyszyły mu od momentu rozpoczęcia starań o dofinansowanie przez trzyletni okres trwania projektu. Nie brakowało momentów do rezygnacji, wycofania się, zwątpienia. To właśnie dzięki determinacji udało pozyskać środki na realizację całej inwestycji. Prelekcja dotyczyła zakresu projektu, osiągniętych wskaźników i rezultatów oraz przyszłych planów. Prezentacja multimedialna dostępna jest pod poniższym linkiem:

W dalszej części spotkania Pan Piotr Maciąg – kierownik Jednostki Realizującej Projekt – odczytał zebranym list gratulacyjny autorstwa Pani Ewy Kamieńskiej – Dyrektora Departamentu  Ochrony Wód NFOŚiGW, kierowany do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM”. Treść listu znajduje się poniżej:

Niewątpliwie zakończenie tego projektu jest dla Gminy Kożuchów chwilą szczególną, bowiem w całej historii firmy i naszego samorządu jest to projekt największy, zarówno pod względem realizacji zakresu rzeczowego jak i pod względem finansowym – ponad 34 milionów złotych zaangażowanych środków finansowych, z czego 63,75% pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu, na przestrzeni lat 2018-2021, podmiotom zewnętrznym zlecono wykonanie zakresu rzeczowego na 10 kontraktach:

  • Zadanie 1 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego w Kożuchowie”,
  • Zadanie 2 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drzymały, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego w Kożuchowie”,
  • Zadanie 3 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szprotawskiej oraz wymiana/przebudowa/budowa sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej w Kożuchowie”,
  • Zadanie 4 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”,
  • Zadanie 5 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Podbrzezia Dolnego, gmina Kożuchów”,
  • Zadanie 7 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żagańskiej w Kożuchowie,
  • Zadanie 8 pn.: ,,Wodociąg SUW Kożuchów – Kolonia Moniuszki w Kożuchowie”,
  • Zadanie 9 pn.: ,,Wymiana/przebudowa istniejącej magistrali wody surowej – ujęcie w Podbrzeziu Dolnym – SUW Kożuchów”,
  • Zadanie 12 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej w Kożuchowie”,
  • Zadanie 13 pn.: ,,Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – ulica Chabrowa i Kwiatowa w Kożuchowie ETAP I i ETAP II”.

Wykonanie pełnego zakresu projektu pozwoliło na wybudowanie łącznie ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej i prawie 14 km sieci wodociągowej.

Realizacja największego w historii Gminy Kożuchów projektu wodociągowo-kanalizacyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie byłaby możliwa dzięki zaangażowaniu, pracy i pomocy różnych instytucji, firm i podmiotów. Na uroczystości nie zabrakło podziękowań kierowanych w stronę Burmistrza Kożuchowa, instytucji dofinansowujących projekt, wykonawców i całej załogi.

Na zakończenie konferencji wyemitowany został film podsumowujący realizację Inwestycji.