Końcem czerwca ciężki sprzęt wjedzie na ulicę Dworcową i Spółdzielczą w Kożuchowie!
Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszą roboty ziemne związane z realizacją Zadania nr 18, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w ul. Dworcowej wraz z modernizacją istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Spółdzielczej w Kożuchowie.
Wykonawca, wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze, planuje przystąpić do prac ziemnych z dniem👉 26 czerwca 2023 r.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę:
✅sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200 mm. i długości L= 254,70 m
✅sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160 PCV o długości L=100,28 m
✅rurociągu tłocznego Ø 90 PE RC o długości L= 277,35 m
✅studni betonowej DN 1000 – 5 szt.
✅studni tworzywowej DN 425 – 9 szt.
✅studni tworzywowej DN 600- 1 szt.
✅studni rozprężnej DN 1000 – 1 szt.
✅przepompowni ścieków o średnicy Ø 1500 wraz z przyłączem elektroenergetycznym na dz.nr 237/10 ul. Dworcowa w Kożuchowie – 1 kpl
✅modernizację przepompowni ścieków o średnicy Ø 1500 dz.nr 351/55 ul. Spółdzielcza w Kożuchowie.
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 708/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wydanym przez Starostę Nowosolskiego, Inwestycja obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej na dz. nr 237/10, 318 i 351/55 – obr. 0001., jedn. ew. 080404_4 Miasto Kożuchów.
W związku z powyższym w rejonie prowadzonych prac mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym. Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności.⚠️
Planowany termin zakończenia realizacji całego zakresu robót budowlanych, to 👉 30 sierpień 2023 r.
Całkowita wartość Zadania – 879 450,00 zł.
Zadanie nr 18 jest jednym z wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.