Ruszamy z inwestycją – kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej powstaną w m. Czciradz!
Od jutra, czyli od dnia 26 lipca 2023 r. rozpoczną się prace ziemne przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 i Ø200 i tłocznej Ø90 wraz z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym w miejscowości Czciradz.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:
• sieci kanalizacyjnej Ø 200 PVC o długości L= 5,0 m
• sieci kanalizacyjnej Ø 160 PVC o długości L= 9,5 m
• rurociągu tłocznego Ø 90 PE RC o długości L= 71,5 m wraz z budową studni rozprężnej Ø 600
• Lokalnego Punktu Tłocznego Ø 1000 wraz z przyłączem elektroenergetycznym – 1 szt. dz. nr 153 – obręb 0003 w m. Czciradz.
Powyższe prace związane są z realizacją Zadania inwestycyjnego nr 19 pn.: „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”, które jest częścią Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym w rejonie prowadzonych prac mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym. Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności.
Wykonawcą Generalnym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze, które początkiem roku zostało wyłonione w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja realizowana jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca ma czas na ukończenie prac do dnia 30 sierpnia przyszłego roku.
Całkowita wartość Zadania 110 700,00 zł.