Rozpoczynamy Zadanie nr 17!
Będzie nowa kanalizacja sanitarna na Koszarach👌👍💪
Upłynęło trochę czasu od momentu podpisania umowy (11 sierpnia 2020 roku) na realizację Zadania nr 17, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W tym czasie została sporządzona dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Już na dniach Wykonawca Zadania którym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Eko Ryszard Rogowski z Zielonej Góry, a Podwykonawcą Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe ,,Szpakowski” z siedzibą w Sulechowie przystąpi do kolejnego etapu – wykonywania prac ziemnych. Jednak aby mogło się to stać należy dopełnić jeszcze kilka ważnych formalności, między innymi i tych pomiędzy wykonawcą, a inwestorem. Mowa o protokolarnym przekazaniu placu budowy, które zaplanowano na dzień 25 sierpnia 2021 r.
Po tym terminie Wykonawca poczyni czynności przygotowawcze i przystąpi do prac ziemnych na Koszarach.
Przypomnijmy, że Zadanie nr 17 swoim zakresem obejmuje „Modernizację, polegającą na przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”. Zadnie jest możliwe do zrealizowania dzięki oszczędnościom wygenerowanym przez P.U.K. „USKOM” w Kożuchowie w trakcie realizacji całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (…)” i ma strategiczne znaczenie dla tego obszaru miasta. Rozwojowy charakter tej dzielnicy Kożuchowa i zły stan techniczny istniejących tam sieci powodują, że realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej.
Całkowita wartość zadania, to 1.654.300 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac budowlanych, to 15 grudzień 2021 r.