Robocze spotkanie Rady Budowy!
Robocze spotkanie Rady Budowy!
W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne już posiedzenie Rady Budowy na którym zostały omówione zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne porządkujące gospodarkę ściekową na terenie Gminy Kożuchów. Dodatkowo zostały przeanalizowane przebiegi tras projektowanych sieci i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej.
Dzisiejsze spotkanie, było ostatnim momentem na wniesienie uwag do dokumentacji technicznej obejmującej swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnej na czterech zadań współfinansowanych ze środków UE na które Spółka pozyskała w grudniu 2021 r. dotację w ramach rozszerzenia Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – etap II’.
Przypomnijmy, że zadania objęte dofinansowaniem są realizowane w formule ,,zaprojektuj – wybuduj” i obejmują prace w zakresie:
• Podzadania nr 7A.1 realizowanego w ramach Zadania 7A pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa”,
• Zadania nr 12A pn. „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”,
• Zadania nr 18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
• Zadania nr 19 pn. „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”.
Od chwili podpisania umowy na realizację w.w. zadań Wykonawca poczynił wiele starań, celem uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych poprzedzających ostatni etap jakim jest złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę.
Wykonawca powyższych zadań którym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Eko Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń ma czas do 20 sierpnia 2022 r.
Z chwilą otrzymania i uprawomocnienia się decyzji pozwoleń na budowę będzie mógł przystąpić do prac ziemnych, które zgodnie z założeniami umownymi potrwają do 30 listopada 2022 r.