Mamy powody do radości. Kontrolę Projektu współfinansowanego ze środków unijnych zakończyliśmy sukcesem!
Przeszliśmy w tym roku druga kontrolę Zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie jako Instytucja Zarządzającą w styczniu bieżącego roku wszczęła kontrolę ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania nr 4 pn.:,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”, którego wartość całkowita wyniosła 8 290 200,00 zł.
Z chwilą zakończenia prac kontrolnych na powyższym zadaniu w miesiącu marcu b.r. przeprowadzona została kolejna kontrola, tym razem dotyczyła Zadani nr 5 pn.:,, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Podbrzezia Dolnego gm. Kożuchów”, opiewającego na kwotę 4 735 500,00 zł.
Czynności kontrolnych dokonano na podstawie zawartej w dniu 30.05.2018 r. umowy o dofinansowanie Projektu.
Tak więc działań kontrolnych mogliśmy się spodziewać, z racji tego, że Projekty objęte dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Kontrola taka może zostać przeprowadzona na różnych etapach realizacji projektu i może dotyczyć jego wszystkich aspektów, określonych w umowie o dofinansowanie.
W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW nie stwierdził naruszeń zasad określonych w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w tym takich, które należy traktować jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.