Zaproszenie do udziału w przetargu

W dniu dzisiejszym, tj. 10.10.2023 r. ogłosiliśmy postępowanie przetargowe nr JRP/1/2023 na roboty budowlane dla:

Zadania nr 22 pn. ,,Budowa rurociągu tłocznego w ul. Kwiatowej w Kożuchowie gm. Kożuchów”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Szczegóły postępowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.uskom.eu lub bezpośrednio pod poniższym linkiem:

https://uskom.eu/przetarg-na-roboty-budowlane-realizowane-w-formule-wybuduj-zadanie-nr-22/

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

,,Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE JRP/1/2023 – do realizacji w formule ,,wybuduj”. Nie otwierać przed dniem 25.10.2023 r. godz. 10:15”.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem poczty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2023 r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółki USKOM.

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.

#uskom, #przetarg, #postępowanie, #zamówienie, #oferty, #roboty, #wykonawca, #zamawiający, #kanalizacja, #rurociąg_tłoczny, #zadanie, #inwestycja, #projekt