Taryfa od Kwietna 2017

TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 01 KWIETNIA 2017

Na mocy art. 24 pkt 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123 z późn. zm.) ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta i gminy Kożuchów taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy, od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

1) Cena za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

5,75 zł/m3 netto
6,21 zł zł/m3 z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

7,22 zł/m3 netto
7,80 zł/m3 z VAT