Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 18 października 2018 r. w stacji uzdatniania wody i punktach monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego w Mirocinie Średnim, stwierdził przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).