Od planów po czyny!
Z sukcesem realizujemy zadanie po zadaniu w ramach Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Na realizację zakresu rzeczowego objętego Projektem firma pozyskała dotację na łączną kwotę 👉24 227 191,17 zł, zaś całkowita wartość Inwestycji wyniesie 👉39 509 013,57 zł
Ogólnym celem przyświecającym Projektowi jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenach objętych inwestycją, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kożuchów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Cel główny Projektu realizowany jest za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składają się:
✅wyposażenie gminy w infrastrukturę kanalizacyjną,
✅ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków bezpośrednio do gruntu i wód,
✅polepszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wody pitnej,
✅zwiększenie niezawodności dostawy wody do odbiorców,
✅zwiększenie dostępu do wody pitnej,
✅poprawa komfortu życia mieszkańców,
✅poprawa jakości świadczenia usług publicznych.
Jako długofalowe oddziaływanie Projektu należy wskazać pozytywne skutki dla środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy Kożuchów.
Już teraz o Naszych działaniach zaplanowanych na 2022 r. w ramach Jednostki Realizującej Projekt możecie dowiedzieć się z poniższej prezentacji.👇
Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z przygotowanym przez Nas materiałem.