Kolejna świetna wiadomość
Otrzymaliśmy właśnie informację, że w dniu wczorajszym tj. 7 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego został opublikowany, uchwalony wcześniej przez Radnych oraz przekazany do zaopiniowania do organu regulacyjnego tj. Wód Polskich nasz nowy #Regulamin #dostarczania #wody i #odprowadzania #ścieków dla #Gminy #Kożuchów.
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji i zastąpi dotychczasowy regulamin z 2018 r.
Niniejsza zmiana Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów wynika z nowelizacji ustawy z 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którą dodany został art. 19a regulujący wydawanie warunków przyłączenia do sieci oraz odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Wskazana zmiana wprowadzona została przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 i ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 782) i weszła w życie z dniem 19 września 2020 r.