Znamy Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową nowej nawierzchnią drogi w ul. Słowackiego w Kożuchowie!
W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w technologii kostki betonowej”, w wyznaczonym terminie wpłynęło dwie oferty, z których pierwsza opiewa na kwotę 1 832 700,00.zł, a kolejna na 1 968 000,00 zł. Kwota jaką USKOM zamierza przeznaczyć na realizację tego przedsięwzięcia, to 1 790 276,25 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowlane ,,EKO” Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze.
Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 12 stycznia 2024 r.
Zatem realizacja zadania nie jest zagrożona❗
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację II Etapów, tj:
👉Etap I, który swoim zakresem obejmuje budowę i przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości L = 460,8 m i średnicy:
• PE Ø200 PN16 – 299,7 m
• PE Ø63×3,8 PN10 – 8,5 m
• PE Ø50×3,0 PN10 – 3,8 m
• PE Ø40×2,4 PN10 – 51,4 m
• PE Ø32×2,0 PN10 – 97,4 m
oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami o łącznej długości L= 445,7 m i średnicy:
• PVC Ø250×7,3 SN8 – 156,7 m
• PVC Ø200×5,9 SN8 – 137,1 m
• PVC Ø160×4,7 SN8 – 151,9 m
👉Etap II, który swoim zakresem obejmuje odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
Parametry techniczne:
• długość odcinka remontu – 310,1 m,
• szerokość jezdni – istn. ok. 5,0 m – 7,4 m,
• nawierzchnia jezdni – betonowa kostka brukowa 8 cm.
Roboty budowlane rozpoczną się tuż po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.
Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miał czas do 30 października 2024 r.
Inwestycja realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską w Kożuchowie ,,Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2025”.