Wyłoniliśmy ubezpieczyciela – mamy parasol ochronny nad majątkiem Spółki!

Zakończyły się prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. o.o.”.

Zamówienie było podzielone na dwie części aby zwiększyć konkurencyjność ofert potencjalnych wykonawców.

Przedmiot zamówienia obejmował:

CZĘŚĆ I  –  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w zakresie:

  • Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • Ubezpieczenia auto casco pojazdów mechanicznych (ac/kr) – w ruchu i na postoju (AC) oraz kradzież (KR)
  • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • Ubezpieczenia Assistance (ASS)

CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE  MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie:

  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/ lub posiadanego mienia (OC)
  • Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych (PD)
  • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI)

W ramach postępowania wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty, z czego najkorzystniejszą ofertę dla obu części przedstawiło TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie.

Zaproponowana przez TUZ cena ofertowa za okres 24 miesięcy dla ubezpieczeń komunikacyjnych wynosi 80 888,78 zł , zaś dla ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej – 165 742,78 zł

Dzięki przeprowadzonej procedurze przetargowej udało nam się wprowadzić jednolity system ubezpieczeń we wszystkich obszarach naszej działalności, przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków ponoszonych na ubezpieczenie majątku Spółki oraz optymalizację poziomu ochrony.

#uskom, #przetarg, #postępowanie, #oferta, #ubezpieczenie, #komunikacyjne, , #mienie, #odpowiedzialność_cywilna, #umowa